ODLICZENIA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD SAMOCHODÓW Z KRATKĄ

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w latach 2011-2012 nie będzie już możliwe odliczanie podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów z kratką, również tych zakupionych przed 2011 rokiem.
Możliwość odliczenia podatku VAT w całości przy zakupie auta z kratką oczywiście przy zachowaniu wymogów ustawowych będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2013 roku. W rezultacie nabywcy samochodów osobowych tzw. z kratką, których masa całkowita nie przekroczy 3,5 tony, będą mieli prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT z faktury dotyczącej zakupu tego samochodu, jednak nie więcej niż 6 000 zł.

Zmiany w zakresie przepisów o cenach

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej, z którego wynika, że przestanie obowiązywać przepis zgodnie z którym, przy uzgadnianiu ceny umownej przedsiębiorca ma obowiązek określić w formie pisemnej, w sposób dostępny dla kupującego, szczegółową charakterystykę jakościową towaru lub też usługi. Przepis ten ma zostać uchylony.

Ponadto zmiana w ustawie o kontroli skarbowej przewiduje, że organy kontroli skarbowej zajęłyby się w tym zakresie, wyłącznie badaniem prawidłowości stosowania cen urzędowych, natomiast przestałyby kontrolować ceny umowne w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu.

TK w orzeczeniu SK 21/2011 orzekł, że gwarancje bezstronności sądu nie dotyczą komornika

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 9 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji jest zgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika.
Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że brak możliwości zaskarżania postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika, nie stanowi naruszenia prawa do zaskarżania orzeczeń, a komornik nie jest organem sądowym i tym samym instytucja wyłączenia komornika nie jest objęta gwarancjami określonymi w art. 45 ust. 1 Konstytucji, tak jak w przypadku sędziego.

Koszty uzyskania przychodu

4.01.2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o syg. IIFSK 1291/2010 orzekł, że rozpatrując określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kategorią kosztów uzyskania przychodu należy stwierdzić, że aby zakwalifikować określone wydatki do kosztów uzyskania przychodu niezbędne jest aby wydatki te miały rzeczywisty charakter i zdaniem sądu musi też istnieć przynajmniej potencjalny związek tych wydatków z przychodami oraz właściwe ich udokumentowanie.
W związku z powyższym obowiązkiem podatnika jest nie tylko wykazanie, że dany koszt uzyskania przychodu został poniesiony ale także wykazanie, że koszt ten został poniesiony w celach wskazanych w konkretnym przepisie. Jeżeli więc podatnik dokonuje określonych płatności to płatności te powinny pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z konkretnymi dostarczonymi towarami bądź świadczonymi usługami. Tylko w takim ujęciu można rozważać istnienie związku przyczynowego pomiędzy kosztem a przychodem, bowiem zdaniem sądu dostarczone towary bądź wyświadczone usługi powinny zostać wykorzystane w sprzedaży towarów i usług, przez samego podatnika przynosząc mu przychody.